Försäkringsskydd

Hos Hyrbox Self Storage är försäkringsskydd obligatoriskt för alla kunder. Vi vill att du ska känna dig trygg när du lagrar dina ägodelar hos oss. Vid en olycka kan din förlust täckas av denna försäkring.

Vi vet att många har sin egen hemförsäkring, men i många fall täcker denna försäkring inte vid förvaring utanför hemmet. Det kan finnas begränsningar för det belopp som täcks och hur länge hemförsäkringen är giltig när du hyr ett lager.

Den försäkring som vi erbjuder våra kunder är särskilt lämplig för förvaring och täcker allt som kan hända under hela hyresperioden.

Vi har en minimiförsäkring som är obligatorisk och du kan naturligtvis uppgradera den om du vill. Det är viktigt att det försäkringsvärde du väljer täcker allt du lagrar. Kontakta oss på info@hyrbox.se om du vill uppgradera din lagerförsäkring eller om du har frågor angående försäkringen.

Vi erbjuder följande försäkringsvärden:

Täckning upp till 40 000 SEK – 89 SEK / månad
Täckning upp till 80 000 SEK – 149 SEK / månad

Tänk noga över hur mycket det du ska lagra i ditt förråd är värt. Var noga med att välja rätt värde. Om du väljer ett lägre försäkringsvärde än vad dina tillgångar är värda kan du få reducerad ersättning om en skada inträffar.

VÅRT FÖRSÄKRINGSSKYDD

Den här funktionen är endast tillämplig om du har angivit ”Ja” för det försäkringsalternativ som beskrivs i Bokningsavtalet och har betalat den extra avgiften. Läs klausul 9 Försäkringsskydd i Villkoren noggrant.

Det är ett villkor i Licensavtalet att din egendom är försäkrad till sitt fulla sanna sammanlagda värde, och att täckning bibehålls genom hela den sammanlagda perioden av förvaring med oss.

Observera att oavsett om du instruerar oss att inkludera dig i våra försäkringsarrangemang eller inte så är vår ansvarsskyldighet för faktisk förlust av eller skada på din egendom när den lagras begränsad av villkoren i det Licensavtal som utgör en del av vårt avtal med dig.

OM DU GER OSS INSTRUKTIONER OM ATT FÖRSÄKRA kan vi å dina vägnar ordna försäkring som utförs av vissa försäkringsgivare hos Amica for
AXA Versicherung AG & Others , för att täcka förlust av eller skada på din egendom när den lagras hos oss inom vårt försäkringsarrangemang som
beskrivs sammanfattningsvis nedan. På begäran kan du granska avtalet på vårt kontor. Observera att den täckning som tillhandahålls av oss är
valfri.

SAMMANLAGT FÖRSÄKRAT BELOPP
Det fullständiga, sammanlagda sanna maxvärdet av egendomen vid alla tidpunkter som meddelas till Anläggningsägaren i Licensavtalet
eller skriftligen på andra ställen. Det försäkrade beloppet ska inte under några omständigheter överstiga 500,000 sek för en enskild kund om inte detta bekräftas skriftligen av Anläggningsägaren. Det sammanlagda försäkrade beloppet kan höjas om en ytterligare avgift betalas, under förutsättning att en överenskommelse först har gjorts med Anläggningsägaren och Försäkringsgivarna.

TÄCKNING
Försäkringsgivarna samtycker till att ge dig täckning upp till och med det sammanlagda försäkrade beloppet för förlust av eller
skada på din egendom orsakad av eld, blixtnedslag, explosion, jordbävning, storm, översvämning, brustna och/eller läckande rör, inträngning av vatten eller andra vätskor, luftfartyg eller föremål som släpps från dessa, malar, insekter eller ohyra/skadedjur från en extern källa, stöld tillsammans med inbrott och våldsamt intrång eller utträde från byggnaden eller enheten, upplopp, strejk, civila oroligheter, avsiktlig skada samt träffar från fordon eller rullande järnvägsmateriel som inträffar medan din försäkring gäller. Den här Försäkringen gäller från den tidpunkt då din försäkrade egendom ställs i förvaring, och upphör att gälla när egendomen tas ur förvaring – ingen täckning gäller vid lastning, avlastning eller under transport.

UNDERFÖRSÄKRING
Det är ett villkor från försäkringsgivaren att det belopp som försäkras representerar det totala sanna sammanlagda värdet för egendomen som förvaras. Om du inte uppger det totala ersättningsvärdet för din egendom under Licensavtalet så kommer du vid ett eventuellt anspråk endast vara berättigad att återfå den
del av förlusten som det uppgivna värdet täcker i förhållande till det totala ersättningsvärdet för din egendom från Försäkringsgivarna.

GRUNDEN FÖR SKADEREGLERING
All skadeersättning kommer att ske via ersättning, reparation och/eller kompensation enligt Försäkringsgivarens val. I händelse av total förlust eller förstörelse av något föremål som är försäkrat med den här Försäkringen ska grunden för reglering vara kostnaden för att ersätta föremålet som nytt, under förutsättning
att föremålet väsentligen är detsamma som – men inte bättre än originalet – som nytt.

Hushållslinne och kläder
När anspråk innefattar förlust av eller skada på hushållslinne eller kläder kommer Försäkringsgivarna att ta i beaktande åldern,
kvaliteten, nivån av användning och det resulterande marknadsvärdet för de förlorade eller skadade artiklarna.

Dokument
Om ett anspråk innefattar förlust av eller skada på dokument ska grunden för reglering styras av rimliga kostnader för att skriva ut på nytt och/eller rimliga kostnader för att utfärda på nytt och/eller rekonstruera, inklusive där det är tillämpligt, ny efterforskning eller utforskning för att få fram nödvändig information.

UTÖVER FÖRSÄKRINGSSKYDDET
Försäkringsgivarna betalar inte de första 2000 kr för varje anspråk per kund. Ökade 8500 kr varenda förlust för vattenskadeanspråk.

BEGRÄNSNINGSKLAUSUL FÖR PAR OCH UPPSÄTTNINGAR
Om något föremål bland din egendom ingår i ett par eller en uppsättning kommer Försäkringsgivarna endast att betala för de faktiska föremål som förlorats eller skadats. Försäkringsgivarna kommer inte att betala någonting för eventuella föremål som ingår i ett par eller en uppsättning och som inte har förlorats eller skadats.

SKADEANMÄLAN
Fullständig information om eventuella förluster och/eller skador måste meddelas till Anläggningsägaren när förlusten av eller skadan på din egendom upptäcks, eller när din egendom tas ur förvaring, beroende på vad som inträffar först.

SANKTIONER
Försäkringsgivarna tillhandahåller inte några förmåner under den här försäkringen utöver täckningen som avtalats, till exempel betalning för anspråk eller tillhandahållande av en förmån, om dessa bryter mot en sanktion, ett förbud eller en restriktion som förelagts med stöd av lagar eller förordningar.

TILLGÄNGLIGHET
På begäran kan det här avtalet och relaterad dokumentation tillhandahållas i blindskrift, ljudversion eller lättläst stil. Om du önskar ett alternativt format bör du kontakta förmedlaren som har arrangerat den här försäkringen.

TREDJE PARTS RÄTTIGHETER
En person som inte är en part i det här försäkringsavtalet har enligt Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 (1999 års lag för att skydda avtalsrättigheter som förvärvats av tredje man) inte rätt att verkställa något villkor i försäkringsavtalet. Detta påverkar dock inte rättigheter eller möjligheter som en tredje part har utöver den lagen.

UNDANTAG
Följande undantag gäller för försäkringsskyddet som helhet. Försäkringsgivarna tillhandahåller inte försäkringsskydd för något
av följande:

1. Pengar, mynt, guld- eller silvertackor, handlingar, obligationer, värdepapper och liknande.

2. Djur, växter, sprängämnen eller brandfarliga ämnen.

3. Smycken, klockor, ädelstenar, frimärken av alla slag som överstiger 10,000 sek i sammanlagt värde.

4. Pälsar, konstföremål, parfymer, mobiltelefoner, tobak, cigarrer, cigaretter, öl, vin, sprit och liknande som överstiger 150 000 sek
i sammanlagt värde.

5. Elektronikföremål som överstiger 150 000 sek i sammanlagt värde. Med ”elektronikföremål” menas alla typer av elektriska apparater för konsumenter eller för kommersiell användning, inklusive men inte begränsat till radioapparater, TV-apparater, datorer, programvara till datorer, hårddiskar, chip, mikrochip, tryckta kretskort och dess komponenter, modem, bildskärmar, kameror, faxmaskiner, kopiatorer, videobandspelare, hi-fiutrustning, stereoapparater, CD-spelare och liknande. (Tunga elektronikföremål som kopplingsutrustning, turbiner, generatorer och liknande betraktas inte som elektronik.)

6. Värdeminskning till följd av reparation eller restaurering av skadade föremål.

7. Egendom som du inte har rätt att förvara enligt villkoren i Licensavtalet.

8. Förlust av dataposter utöver kostnaderna för tomt datalagringsmaterial.

9. Följder av krig, invasion, handling förövad av utländska fiender, krigshandlingar (vare sig krig är förklarat eller inte), inbördeskrig, uppror, revolution, folkresning, militärkupp eller annan statskupp, militär eller annan konfiskering eller nationalisering, eller rekvirering eller förstörelse av eller skador på egendom av eller på order av någon regering eller offentlig eller lokal myndighet.

10. Resulterande eller indirekta förluster som beror på eller är en konsekvens av anspråk som gjorts angående förlust av eller
skada på din egendom.

11. Förlust, skada, ansvarighet eller utgifter som direkt eller indirekt orsakas av, bidrar till eller uppstår från något av
följande:

a. Joniserande strålning från eller kontaminering orsakad av radioaktivitet från kärnbränsle, radioaktivt avfall eller förbränning av kärnbränsle.
b. De radioaktiva, giftiga, explosiva eller på andra sätt farliga eller kontaminerande egenskaperna hos vilken kärnkraftsinstallation eller reaktor som helst eller en kärnteknisk komponent till den.
c. Alla krigsvapen som använder kärnklyvning och/eller fusion eller annan likartad reaktion eller radioaktiv kraft eller
ämne.
d. De radioaktiva, giftiga, explosiva eller på andra sätt farliga eller kontaminerande egenskaperna hos vilket radioaktivt ämne som helst. Den här underklausulen omfattar inte radioaktiva isotoper, förutom kärnbränsle, när sådana isotoper förbereds, fraktas, lagras eller används i kommersiella, jordbrukstekniska, medicinska, vetenskapliga eller liknande fredliga syften.

12. Förlust, skada eller utgifter som direkt eller indirekt orsakas av, bidrar till eller uppstår från något av följande:

a. Kemiska, biologiska, biokemiska eller elektromagnetiska vapen.
b. Användning eller verksamhet med datorer eller datorsystem, programvara för datorer, datorvirus eller bearbetning med annat elektroniskt system i syfte att
tillfoga skada.

13. Förlust, förstörelse eller skada som direkt vållats av tryckvågor som orsakats av luftfartyg och andra flygmaskiner som rör sig med ljudets hastighet eller med överljudshastighet.

14. Förlust av eller skada på din egendom som orsakats av eller som sker till följd av terrorhandlingar. Med ”terrorhandling” åsyftas handlingar, inklusive men inte begränsat till, kraft eller våld och/eller hot om våld som används av en individ eller grupp(er) av individer, vare sig de agerar själva eller åt en organisation eller regering eller i anslutning till dem, med politiska, religiösa, ideologiska eller liknande syften, inklusive i syfte att påverka en regering och/eller allmänheten eller någon del av allmänheten med rädsla.

Senast uppdaterat: Augusti 2020

Small

5 KVADRATMETER

590,-/mån

Medium

9 KVADRATMETER

790,-/mån

Large

14 KVADRATMETER

990,-/mån